Monday, 12 August 2013

Indo no kuruma ni shōhizei Shōhizei ​​ wa

Indo no kuruma ni shōhizei Shōhizei ​​ wa, Indo no subete no seihin no seizō-ji ni chōshū sa rete imasu. Shajō no shōhizei wa, seizō-ji ni chōshū sa rete imasu. Kuruma ni buppin zei no wariai wa, chūō seifu ga kettei shi, Indo zentai de onajidesu. Kuruma ni buppin zei no ritsu wa, jidōsha no samazamana kategori no tame ni kotonatte ori, sono ōki-sa to enjin ni izon shimasu. Kuruma ni buppin zei no wariai Kuruma no seizō-jō no kotonaru buppin zei rēto wa ikanotōridearu. Jōken 1 4 mētoru-miman oyobi 4 mētoru ijō to Gasorin-sha no baai wa, jōken 2 Miman 1200 CC OR Dīzeru-sha no baai Gasorin-sha no baai wa, 1500-miman no cc Miman 1200 CC OR Gasorin-sha no baai wa, dīzeru-sha no baai wa, 1500-miman no cc 1500 Ijō no cc OR Dīzeru-sha no baai 1500 Ijō no cc ijō no 1500 no cc Ando Chakuriku kyoka Ijō 170 mirimētoru Sunawachi SUV, AOS Rei marutiaruto, Hyundai I 10 nado hondashiti, Hyundaiakusento nado hondaakōdo, Hyundaisonata nado toyotafōchunā, Fōdoendebā nado Ni yotte shūsei kara tekiyō Yosan 2012 ni yori shūsei Yosan 2012 ni yori shūsei Yosan 2012 de sōnyū Yosan 2013 Buppin zei Sono yōna kuruma ni 12-pāsento 24-pāsento 27-pāsento 30-pāsento Ryōhō no jōken 1 to jōken 2 wa rēto ga tekiyōdearu tame ni manzoku suruhitsuyōgāru. Jōki jōken no izureka ga mitasa renai baai ni wa, taiō suru rēto ga tekiyō dekinaidaroushi Howaito Honda shiti 1 Indo no kuruma ni 300 x 158 buppin zei 4 Mētoru no kondishon Kuruma ni shōhizei no ritsu o kettei suru hitotsu no jōken wa, sono ōki-sadesu. Kuruma no naga-sa ga 4 mētoru-mimandearu baai,-ka sa buppin zei wa 12-pāsentodearu. Shikashi, naga-sa ga 4 mētoru ijō ni zōka suruto sugu ni, buppin zei wa 24-pāsento e to baizō. Kogatasha ni kono gimu riten o riyō suru tame ni, ōku no jidōsha mēkā ga 4-miman mētā ni jibun no kuruma no naga-sa o mijikaku suru koto o kaishi shimashita. Rei no baai: Maruti wa 4-miman mētoru sono sū~ifuto Dezire no saizu ni shukushō. Mata, Honda odoroka, mahindora kuanto, fōdo Ecosport yōna kuruma wa chīsana kuruma ni atae rareta shōhizei no rieki o hyōji suru ni tamotsu 4 mētoru-miman no naga-sa de kaishi sa rete iru. SUV-sha ni shōhizei Yosan 2013 o teiji shinagara, chidanbaramu wa, 27%〜 30-pāsento AOS, SUV ni taisuru buppin zei no wariai o zōka sa seta. SUV no teigi wa, AOS wa, naga-sa ga 4 mētoru ijōdearu sorera no kuruma to shite ataete ita, 1500 ijō no cc no enjin o motte ori, 170 mirimētoru ijō no chijōkō o motte iru. Kono teigi wa, SUV no buppin no takai rēto o jitsugen suru tame ni ataerareta ga, Suzuki SX 4, toyotakarōraarutisu no yōna ikutsu ka no sedan mo chinamini, kono han'i ni gaitō AOS. Kono han'i ni ochiru yōna sedan o fusegu tame ni seifu ga 30-pāsento no buppin zei ga korera no kuruma ni kazei subekide wanai koto o shimesu enkei o hakkō shite imasu. Korera no kuruma wa ippan ni kyōtsū no yōgo to dōyō ni, bōeki yōgo de sedan to shite shira rete ori, shitagatte, 27-pāsento buppin zei wa, kono yōna kuruma ni kazei sa remasu. (Sanshō: Junkan-gō 972/ 06/ 2013. CX) Sonohoka no sharyō ni shōhizei Buppin zei no hosome rēto Kyūkyūsha 12-pāsento 2Tsu no& Miwa dendōsha (Denki nomi ni jikkō sunawachi kuruma) 6-pāsento Haiburiddokuruma 12-pāsento Sanrinsha (Denki igai no nenryō de jikkō) 12-pāsento Karada shōgai-sha 6-pāsento no tame no kuruma PROGLOBAL CORP de wareware wa seizō-gyō no tame ni Indo ni kite zainichi gaikoku jidōsha mēkā no sekai ni kazei adobaizarī no sābisu o teikyō, supeapātsu no yushutsu wa, buhin ga ōku no Indo de no seizō to... MORE INFO FOR www. PROGLOBALCORP. COM TO GO Matawa renrakusen -- - > > > no proglobalcorp@ gmail. Komu Matawa + 9971504105-jō de watashitachi o yobidasu

No comments:

Post a Comment